Buteder kotar o 250.000 čhave xasarkerde pes sakova berš ki Evropa, a ki Makedonija si upre tele paše 300 manuša kolendar bareder numero si čhave.

Te paruvkerel pes adava!

NAJDIME.ORG.MK  dela arka sar te crdel pes te roden pes akala xasarkerde manuša.

Amare partneroncar keras bučhi pe sa pobuter baxtagorale paramisa

E projekteskere partnerija ka keren khetane bučhi te brakhinel/zaštitinel/e čhavengero hasaribe thaj te na del pes te kerel pes džungalipe e dukavdenge.

Trujal turlije javere rigengero angažiribe (javutno thaj privatno sektoro, biradžakere organiyacije, medije) mangas te resljaras keras bahtagorali sistemsko implementacija baši o avgo anglo samankeribe /preduprediribe/ baši o xasarde čhave, thaj trujal olengero funkcioniribe, deibe arka thaj ispidipe ko sasoitnipe ka kerel pes rodipe thaj protekcija pala e xasarde čhave.

Rekomandacije kotar o Ministeriumo pala e Andrune

  • Informirinen e policija baši sa e akhariba ko telefoni so tumen, e familijakere gende ja palem, e pendžarde manuša resena kotar o xarkerdo muj. Ko jekh vakti, vakeren e policijake save vi te ovel javera informacije ja palem detalija so šaj te den arka te arakhel pes o xasarkerdo muj, ja palem šukareder te koordinirinel pes o rodiba. Numa, anglal sa, khamela pes so majsig te informirinel pes i policija te arakhlja pes o xasaskerdo muj te šaj, te čhinavel pes o rodipe thaj te čhinavel pes o alariribe.

  • Keren regularno kontakti e policijasar!

  • Urgentno informirinen epolicija baši save vi te oven javera informacije baši o xasarkeribe, Sar misal, o xasarkerdo muj sine dikhlo ki nesavi lokacija ja palem, arakhlja pes nekasar; sine akhariba telefonesar thaj javer.

  • Keren regularno kontakti e policijasar, vi te nane tumen te phenen diso nevo. Phučen olen baši adava sar thaj dži kote reslja o rodiba.

  • Policijakoro rodibe pala jekh muj si komplicirimi buti. E ekspertija džanena kana, kote thaj sar te keren nesave metode baši rodibe. Te isi tumen nesave problemija te haljoven nesave policijakere procedure, phučen olen! I komunikacija maškar tumen thaj i policija si but mahat baši o rodiba pala e xasarkerde muja.